Specjaliści

Sylwia Sierzputowska

Sylwia Sierzputowska – psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie psychologii klinicznej i osobowości – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Instytut Alternatywnego Wychowania

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Kurs I- go i II-go stopnia w zakresie Pomocy Socjoterapeutycznej  Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym / PARPA/
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień
 • Kurs- Usprawnianie po laryngektomii /ADESSE/
 • I stopień szkolenia na terapeutę Integracji Sensorycznej  /PSTIS/
 • Kurs doskonalący „Neurologopedia” /WCIES/
 • Liczne szkolenia z zakresu treningu interpersonalnego
 • Trening  socjoterapii
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty z zakresu praw i wolności człowieka

Doświadczenie zawodowe

 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa "Inspiracja" – logopeda, psycholog
 • Przedszkole Artystyczno-Językowe "Bystrzaki" w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami
 • Przedszkole „KIDS&GARDEN” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami, terapia wspomagająca rozwój mowy, indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające komunikację i ogólny rozwój dziecka;
 • Fundacja „Zdrowie”- opieka nad młodymi podopiecznymi Fundacji, terapia dzieci autystycznych
 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Dziecięce Zmysły” w Warszawie- logopeda i psycholog
 • Współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani „ Szansa”- opieka nad osobami dorosłymi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, zajęcia motywacyjne
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Nałogi

 • ksiązki Paulliny Simons, kawa

Anna Polak-Znojek

Anna Polak-Znojek – logopeda

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 • Studia podyplomowe metodyka nauczania języka angielskiego – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie.
 • Studia specjalne w zakresie dziennikarstwa – Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 • Magisterskie studia w zakresie filologii polskiej, specjalność nauczycielska – Akademia Pedagogiczna w Krakowie.

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Rozwijanie wyobraźni ucznia i inspirowanie do twórczości.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Praca z dzieckiem dysfunkcyjnym.
 • Zasady pracy wychowawczej i dydaktycznej w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 • Znajdujemy wspólny język. Elementy komunikacji jako pomoc w budowaniu porozumienia.
 • Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Neurologopedia /WCIES/
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. /SENSUUM/
 • Terapia ręki:1) Grafomotoryka. 2) Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.3) Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz). /Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości/

Doświadczenie zawodowe

 • Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – nauczyciel języka polskiego, wychowawca, logopeda
 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa "Inspiracja" – logopeda i lektor języka angielskiego
 • "Edupoint" Studio Twórczego Rozwoju – logopeda
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie – nauczyciel języka polskiego i angielskiego, wychowawca

Nałogi

 • Kawa, krem Nivea, rower

Anna Niewiadomska-Zawiślak

Anna Maria Niewiadomska- Zawiślak – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie psychologii klinicznej i osobowości – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Instytut Alternatywnego Wychowania
 • Szkoła psychoterapeutów i trenerów grupowych – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ/GSM: relacja terapeutyczna, trudne sytuacje, etyczne dylematy.
 • Profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób LGBTQ/GSM
 • Liczne szkolenia z zakresu treningu interpersonalnego
 • Trening  socjoterapii
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty z zakresu praw i wolności człowieka

Doświadczenie zawodowe

 • Psychoterapeuta -Pracownia Psychoterapii Gestalt- prowadzenie psychoterapii krótko- i długoterminowej. Praca pod superwizją superwizora PTP.
 • Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny w Mińsku Mazowieckim – praca jako psycholog, socjoterapeuta, wychowawca- opieka psychologiczna i indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, praca metodą społeczności terapeutycznej, opieka wychowawcza nad podopiecznymi, współpraca z pedagogami szkolnymi i in. Uczestnictwo w comiesięcznych superwizjach zespołu.
 • Pedagog Uliczny w Mińsku Mazowieckim- nawiązanie kontaktu i wdrożenie programu pracy terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Marta Szajowska

Marta Szajowska – pedagog

Wykształcenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kierunek: Pedagogika , Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna

Po ukończeniu studiów posiadam specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz integracyjnych. Ukończenie studiów pozwala mi również na prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno – kompensacyjnych. Przygotowanie zawodowe uprawnia również do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego – doradcy  – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania, ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Doświadczenie zawodowe

 

 • Przedszkole Niepubliczne „WYSPA SKARBÓW” – nauczyciel
 • Do mojego zakresu obowiązków należy m. in.:

 • realizacja planu dydaktyczno – wychowawczego zgodnie z obowiązującym planem
 • wpieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, prowadzenie obserwacji pedagogicznych
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
 • rozpoznawanie potrzeb dzieci i udzielanie im pomocy
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, rekreacyjno – sportowym lub kulturalnym

praktyka w Gabinecie Terapii Dziecięcej „Zaczarowany Pałacyk”

praktyka w Szkole Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im.f Marii Kownackiej

Nałogi

 • Dzieci, dzieci, dzieci