Rozwój mowy dziecka

 W ocenie rozwoju mowy dziecka bierze się pod uwagę zarówno zdolność mówienia (ekspresja językowa), jak i rozumienia (percepcja wypowiedzi ). Należy przyjrzeć się zasobowi słownictwa, jakości stosowanych struktur gramatycznych, płynności wypowiedzi i artykulacji głosek ( wymowie), ustalić poziom rozumienia wyrazów, zdań, dłuższych wypowiedzi, stosunków czasowo- przestrzennych.

Rozwój mowy dziecka:

  • Pod koniec pierwszego roku życia – pierwsze słowa, dziecko wymawia prawie wszystkie samogłoski, spółgłoski p, b, t, d, k,g, n, l, ł; rozumie 3 wyrazy i więcej

  • 15 miesięcy- dziecko zna około 5 wyrazów,

  • 18 miesięcy- dziecko zna 8-10 wyrazów

  • 21 miesięcy- 20 wyrazów, wypowiedzi zbudowane z wielu wyrazów, bez zastosowania reguł gramatycznych , wymawia samogłoski ustne, poprawnie wymawia głoski p, pi, b, m, t, d, n, ni, ś, k, ki, j; ma tendencję do zmiękczania, przestawiania sylab, modyfikacji głosek, rozumie 500-1000 wyrazów

  • 2- 3 rok- gwałtowny rozwój słownictwa ok 100-300 słów, okres zdania, dziecko wymawia prawie wszystkie głoski oprócz s,z,c,dz,, sz, ż, cz, dż, r, może zamiennie używać głosek f- h, h-f, ł-w; rozumie 1000-1800 wyrazów

  • dzieci 3-4 letnie- u 4- latków pojawia się szereg s,z,c,dz, dziecko rozumie 1000-2000 wyrazów

  • dzieci 5- letnie- pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, rozumienie 2000-2600 wyrazów

  • dzieci 6- letnie- pojawia się głoska r